Neuropathic Pain Treatments

Chart with medications used to treat neuropathic pain, including diabetic peripheral neuropathy, fibromyalgia, and postherpetic neuralgia.